Thông báo v/v Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017