Thông báo tổ chức lớp học và thi 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) và lớp đối tượng Đoàn năm 2018