Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tải tập tin (PDF, Unknown)

 

Video hướng dẫn cụ thể:

HDSD01 – Cài đặt phần mềm

HDSD02 – Đăng nhập vào phần mềm

HDSD03 – Thay đổi mật khẩu

HDSD04 – Tạo cơ sở Đoàn

HDSD05 – Xóa hiệu chỉnh cơ sở đoàn

HDSD06 – Cập nhật dữ liệu đoàn viên bằng file excel

HDSD07 – Hiệu chỉnh thông tin đoàn viên

HDSD08 – Xóa tên đoàn viên

HDSD09 – Trưởng thành đoàn

HDSD10 – Chuyển sinh hoạt đoàn

Xử lý tình huống