Hướng dẫn thực hiện công tác phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2017

Các chi đoàn tải các văn bản liên quan tại: https://goo.gl/9TxpHe

Các chi đoàn tải các văn bản liên quan tại: https://goo.gl/9TxpHe